Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy projektów zgłoszonych do Kontraktu Terytorialnego w ramach kluczowej dla regionu infrastruktury badawczej


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-04-04 13:10

W ramach środków przeznaczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020 na finansowanie kluczowej infrastruktury badawczej pozostaje do rozdysponowania alokacja blisko 90 milionów złotych w konkursie planowanym na czwarty kwartał 2018 roku. Projekty jednostek naukowych w zakresie infrastruktury muszą w pierwszej kolejności uzyskać pozytywną opinię ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego a następnie znaleźć się na  liście przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. W związku z powyższym Województwo Śląskie przystępuje do prac nad aktualizacją listy przedsięwzięć ujętych w załączniku 5b Kontraktu Terytorialnego, poprzez nabór nowych przedsięwzięć.

Zapraszamy jednostki naukowe regionu do złożenia fiszki projektowej dot. infrastruktury badawczej w ramach działania 1.1 Kluczowa dla regionu Infrastruktura badawcza celem aktualizacji listy przedsięwzięć Kontraktu Terytorialnego. Proces ten umożliwi formalny udział Państwa projektu w planowanym konkursie.

 

Podstawowe informacje o konkursie:

 • celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 1.1 jest zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej,
 • w ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,
 • projekty dofinansowane będą w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 80 %, w tym, zgodnie z zasadami pomocy publicznej (dla części gospodarczej: intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50 % oraz dla części niegospodarczej 100 %),
 • wnioskodawca przedstawi dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych (zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu).
 • przedsięwzięcie charakteryzuje możliwie wysoki stopień współfinansowania ze źródeł prywatnych.
 • projekt w zakresie infrastruktury B+R po uzgodnieniu ze stroną rządową, znajduje się w Kontrakcie Terytorialnym (zał. nr 5b).
 • projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i służy pracom badawczo-rozwojowym w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji:
 1. Energetyka,
 2. Medycyna,
 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 4. Zielona gospodarka,
 5. Przemysły wschodzące.

Fiszki projektowe opracowane na podstawie załączonego formularza należy przesłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia br. na adres Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w wersji elektronicznej na adres mailowy  katarzyna.zabka@slaskie.pl.

Więcej informacji
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś