Przejdź do treści głównej

Nabór na partnerów II edycji projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-03-11 14:56

Samorząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. z poz. 1431) ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji II edycji projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II). 

Projekt będzie realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin konkursu: 11 marca 2019 r. – 1 kwietnia 2019 r.                                

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu:

  • rozwój potencjału technologiczno-innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych,
  • wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie: regionalnego potencjału naukowo-technologicznego, pozycjonowania kluczowych obszarów technologicznych oraz oceny skuteczności działań służących kreowaniu regionalnej polityki protechnologicznego rozwoju województwa śląskiego i wzmocnienia regionalnych i inteligentnych specjalizacji,
  • wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu, regionalnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych poprzez budowę relacji sektora B+R, przedsiębiorstw, IOB i władz regionu,
  • tworzenie i rozwój narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem innowacji,
  • kontynuacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim,
  • upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie inteligentnych specjalizacji, w szczególności w zakresie promocji wypracowanych i/lub wdrożonych rozwiązań.

Zgłoszenia należy dostarczać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do dnia 1 kwietnia 2019 roku do godziny 15.30. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą decyduje data wpływu formularza do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony wniosek (wzór do pobrania), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz być opatrzone dopiskiem:

„Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II).

Samorząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru Partnera.

Powyższe ogloszenie związane z naborem dostępne jest również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.bip.slaskie.pl, w zakładce „Konkursy”.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś